Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 คู่มือการบูรณาการการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี บส.ตภ.คตก. Recommend Hot icon-pdf superadmin
2 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Recommend Hot icon-pdf superadmin
3 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ Recommend Hot icon-pdf superadmin
4 คู่มือการจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง1.5ok Recommend Hot icon-pdf superadmin
5 การบูรณาการการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่าย บส., ตภ. และ คตก. Recommend Hot icon-pdf superadmin
6 การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการของ กคช. Recommend Hot icon-pdf superadmin
7 การขออนุมัติจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง Recommend Hot icon-pdf superadmin
8 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการ (ครม. อนุมัติ) ณ 19 ฝ่ายนโยบายและแผน Recommend Hot icon-pdf superadmin
9 การขอรับจัดสรรงบประมาณงานนอกแผน หน่วยงาน ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ Recommend Hot icon-pdf superadmin
10 KM การจัดการความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Recommend Hot icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา