Test

การเคหะแห่งชาติ ดึง 9 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ด้วยการให้บริการและคำแนะนำเชิงช่างตามความต้องของชุมชน ภายใต้ "โครงการ ช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” เบื้องต้นได้ร่วมหารือในรายละเอียดและแผนงาน พร้อมต่อยอดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

 

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งองค์กร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมเสมอมา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติจริงกับชุมชนได้ ล่าสุดเตรียมจัดทำ "โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีโอกาสได้รับบริการงานช่างด้านต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

 

สำหรับโครงการดังกล่าว การเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับ 9 สถาบัน การศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสายวิชาชีพด้านช่าง อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะ ภาคีเครือข่ายด้านการให้บริการและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานช่างชุมชน ทั้งช่างไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ และก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของแต่ละชุมชน ที่การเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกไว้ประมาณ 29 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Visitors 1221 views
Rates

Average0.00Score

Comment

1 Comment
 • superadmin
  Write a comment
  Reply 3 ปี ที่แล้ว

TOP

RELATED DEPARTMENT

 • Banner ส่วนท้าย 1
 • Banner ส่วนท้าย 2
 • Banner ส่วนท้าย 3
 • Banner ส่วนท้าย 4
 • Banner ส่วนท้าย 5
 • Banner ส่วนท้าย 6
 • Banner ส่วนท้าย 7
 • Banner ส่วนท้าย 8
 • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 • ป้ายโฆษณา