Test

 

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเมืองระดับสากล PRCUD ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ"กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ เมืองในประเทศไทย” โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมือกับ 11 หน่วยงาน จัดนิทรรศการ "รวมพลัง…สร้างเมืองไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันกรุงเทพฯ และเมืองทั่วโลกต่างประสบปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และมลพิษอากาศ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอและล้าหลัง จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวกันทุกระบบ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กร Pacific Rim Council on Urban Development (PRCUD) จัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการสัมมนา 5 ประการ คือ การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการเพื่อรองรับภาวะอุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมือง การวางผังเมือง และการพัฒนาระบบบริการขั้นพื้นฐานของเมือง ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำข้อมูลจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน และจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศต่อไป

Visitors 1898 views
Rates

Average3.75Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา