Test

การจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับ
ระบบอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

                        ปัจจุบันกระบวนการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่ ใช้การออกแบบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งแบบหล่อ, วางเหล็กเสริมต่างๆ,ระยะเวลาการพัฒนากำลังของคอนกรีตส่งผลต่อการถอดแบบและค้ำยัน ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor intensive)

                        การใช้ระบบการก่อสร้างโดยชิ้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะลดการใช้แรงงาน แต่จะใช้เครื่องจักร/เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานมากขึ้น และสามารถควบคุมกระบวนการผลิต โดยใช้เวลาในการก่อสร้างสั้นลง ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

                        ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการก่อสร้างในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป  จึงได้กำหนดจัดการความรู้ในปี 2558 หัวข้อเรื่อง”การจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับระบบอุตสาหกรรมด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออกแบบ เขียนแบบ จัดทำแบบอาคาร เป็นมาตรฐานเดียวกันให้มีความสอดคล้องกันระหว่างแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาระบบก่อสร้างแบบ เสา คานหล่อในที่ เป็นระบบอุตสาหกรรมด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

 

คู่มือการจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับระบบอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

Powerpoint COP รวม 1-4

 

Powerpoint COP ครั้งที่ 1การออกแบบด้วยโปรแกรม Archicad กับ Revit

 

Powerpoint COP ครั้งที่ 2-3 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

 

Powerpoint COP ครั้งที่ 4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

 

แผ่นนิทรรศการ

         

 

 

                                                                                          

Visitors 889 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา