Test
นางสาวณงค์เยาว์ เพียรทรัพย์
ตำแหน่ง
-
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบภายใน/กฎหมาย ระเบียบ
Telephone
Email
นางภาวิณี ธีรสวัสดิ์
ตำแหน่ง
อดีต รผว.
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำโครงการนโยบายและแผน
Telephone
Email
นายสมชาย ใจเอื้อ
ตำแหน่ง
อดีตผู้อำนวยการฝ่าย ชช.1
ผู้เชี่ยวชาญ
งานบริหารชุมชน
Telephone
Email
นายวิจิตร ผลพานิช
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานออกแบบฯ 8
ผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมงานก่อสร้าง
Telephone
Email
นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์
ตำแหน่ง
อดีต ผอ.สผ.
ผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการงานประชุม
Telephone
Email
นางชลธร นนทิดุริยางค์
ตำแหน่ง
อดีต ผอ.สก.
ผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการงานประชุม / เลขานุการ
Telephone
Email

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา