Test
นางสาวกาญจนา ธรรมารักษ์วัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้ตรวจการฯ 9
ผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
Telephone
นายบัณฑูรย์ มนธาตุผลิน
ตำแหน่ง
ผู้ตรวจการฯ 9
ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมาย
Telephone
นายเจตวัฒน์ วิชิต
ตำแหน่ง
ผู้ตรวจการฯ 8
ผู้เชี่ยวชาญ
อาคารชุด
Telephone
นายประเวช ชูมณี
ตำแหน่ง
รอง ผอ.ตภ.
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบภายในทั่วไป การดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิด วินัย
Telephone
นางสาวธันยา คำโท
ตำแหน่ง
รอง ผอ.ตภ.
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบภายใน
Telephone
นายมาโนช มุขแม้นเหมือน
ตำแหน่ง
ผอก.ตภ.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Telephone
นายสำรอง โพธินาม
ตำแหน่ง
ผอก.พต.
ผู้เชี่ยวชาญ
งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Telephone
นางจินตนา พันธุ์มงคล
ตำแหน่ง
ผอก.ตภ.3
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติการ การดำเนินงาน และการทุจริต
Telephone
นางสาวดนิตา บุญทรัพย์นิธิศ
ตำแหน่ง
ผอก.ตภ.3
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติการ การดำเนินงาน และการทุจริต
Telephone
นายวัชระ เหล่าสกุล
ตำแหน่ง
ผอก.ปม.
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
Telephone
นางสิริกร พัชรกุลวรรณ
ตำแหน่ง
ผอก.พด.
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Telephone
นายพีระพงศ์ เหมือนปั้น
ตำแหน่ง
พ.บริหารฯ 8
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
Telephone
นางภาวนา พุทธา
ตำแหน่ง
รอง ผอก.กง.
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท
Telephone
นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ
ตำแหน่ง
อดีต รผว.
ผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การประสานงาน
Telephone
Email
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา พอช. และอดีต ผอ.นผ.
ผู้เชี่ยวชาญ
นโยบายที่อยู่อาศัย
Telephone
Email
นางสาวนริศรา ชาวเมือง
ตำแหน่ง
พ.บริหารฯ 7 งก.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนการปฏิบัติการ
Telephone
นางนลินรัตน์ กิตติกัลยาวงศ์
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 7 ชน.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
Telephone
นายปิยชัย เชาวนะญาณ
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 7 พช.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
Telephone
นายเฉลิมเกียรติ ชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 6 พช.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
Telephone
นายธเนศ เจิมประยงค์
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 5 พช.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
Telephone
นายนพพร หอมชื่น
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 3 พช.2
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
Telephone
นางษมากร หวลถนอม
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 7 งก.3
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแผนงานและงบประมาณ
Telephone
นายกำพล ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง
พ.จัดการฯ 7 ชน.3
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดูแลชุมชนและนิติบุคคลอาคารชุด
Telephone
นายอภินพ เจริญสถาพร
ตำแหน่ง
ผอก.พช.3
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย การพัฒนาและบริหารชุมชน
Telephone
นางจงดี หลีกาญจนา
ตำแหน่ง
หน.สช.เชียงใหม่ 1 ชภ.3
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
Telephone
นายปองพล นวรัตน์
ตำแหน่ง
หน.สช.เชียงราย ชภ.3
ผู้เชี่ยวชาญ
การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กคช. กับ กระทรวง พม. (พมจ.)
Telephone
นายชายชล เขียวอร่าม
ตำแหน่ง
พ.จัดการทรัพย์สิน 6 พช.4
ผู้เชี่ยวชาญ
งานพัฒนาชุมชน
Telephone
นายชวลิต ธิบดี
ตำแหน่ง
รอง ผอ.พก.1
ผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกรรม
Telephone
นายจิตติศักดิ์ อุตนะ
ตำแหน่ง
รอง ผอ.พก.1
ผู้เชี่ยวชาญ
บริหารงานก่อสร้าง
Telephone
นายศักจวัฒน์ เภรีภาส
ตำแหน่ง
สถาปนิก 9 พก.1
ผู้เชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม
Telephone
นายชูศักดิ์ ศรีผดุงเจริญ
ตำแหน่ง
เศรษฐกร 9 พก.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การเงินโครงการ
Telephone
นายปัญญา จำปาเงิน
ตำแหน่ง
วิศวกร 8 บค.8
ผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกรรม
Telephone
นายอมโร เครือฉิม
ตำแหน่ง
นายช่าง 7 บค.8
ผู้เชี่ยวชาญ
ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง
Telephone
นายสุบรรณ ประสิทธิ์ศร
ตำแหน่ง
พ.ออกแบบ 7 บค.8
ผู้เชี่ยวชาญ
เขียนแบบ
Telephone
นายเจษฎา เสนารัตน์
ตำแหน่ง
วิศวกร 7 สค.2
ผู้เชี่ยวชาญ
งานระบบเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล
Telephone
นายนคร ภูริปัญโญ
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานออกแบบฯ 8 บค.5
ผู้เชี่ยวชาญ
บริหารงานด้านการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง
Telephone
นายยุทธนา โอราตี
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานก่อสร้าง 7 บค.5
ผู้เชี่ยวชาญ
การคิดราคาปริมาณงาน
Telephone
นางสาวมาลินี จุมปา
ตำแหน่ง
ผอก.วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นางสาวธันยภัทร ไชยอินทร์
ตำแหน่ง
วิศวกร 7 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นางลินดา ตรีไพชยนต์ศักดิ์
ตำแหน่ง
วิศวกร 6 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นายปฏิญาณ มณีพรรณ
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 4 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นายคมพรรณ วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานทั่วไป 7 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมและประสานงานติดต่อภายในและภายนอก
Telephone
นายเกรียงไกร แช่มกลั่น
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานทั่วไป 5 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
งานธุรการและสารบัญ
Telephone
นางสาวศิริญา ทองขาว
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานทั่วไป 3 วต.1
ผู้เชี่ยวชาญ
งานธุรการและสารบัญ
Telephone
นางภรพณา พูลนาค
ตำแหน่ง
ผอก.วต.2
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นางแพรวพณิต วิวัฒน์บุตรสิริ
ตำแหน่ง
วิศวกร 7 วต.2
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นายภาณุวัฒน์ ทองพายัพ
ตำแหน่ง
วิศวกร 6 วต.2
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นางสาวชลธิชา มะลิซ้อน
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 4 วต.2
ผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการที่พักอาศัย
Telephone
นางณีรญา พินเดช
ตำแหน่ง
พ.บริหารงานทั่วไป 7 กล.
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Telephone

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา