Test

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ ประจำปี 2559

Author superadmin
Published superadmin 21 Sep 2016

 

องค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุรูปแบบใหม่” ประจำปี 2559

                                               เป็นการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บทความทางวิชาการ, ผลงานวิจัย, สถิติและรายงานการ สำมโนประชากร และยังได้จากการสัมมนาเพื่อหาข้อมูล (CoP) ร่วมกับนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้วย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสวางคนิเวศ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแบบที่อยู่อาศัยให้ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุในทุกกลุ่ม รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยในอนาคตที่ชัดเจนต่อไป

Visitors 492 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา