Test

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเชิงพาณิชย์

Author superadmin
Published superadmin 02 Jun 2014

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเชิงพาณิชย์ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ บ้านสบายเพื่อยายตาเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานจริงที่รวบรวมไว้เป็นระบบแล้วที่สามารถนำไปใช้ในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาระยะต่อไปและประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการเชิงพานิชย์ของ กคช. ได้

Visitors 517 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา