Test

รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

Author superadmin
Published superadmin 15 Jul 2015

รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน

                             โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้  

                         1) เพื่อแก้ไขปัญหาที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ตาบอด ให้นามาใช้ประโยชน์ได้

                         2) เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และพัฒนาโครงข่ายเป็นไปอย่างมีระเบียบและสวยงาม ตามผังเมืองรวม

                         3) เพื่อให้เกิดการรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเหมาะสม

                         4) เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์แบบน่าน

 

 

Visitors 773 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา