Test

การจัดรูปที่ดินในเมือง(Urban Land Readjustment)

Author superadmin
Published superadmin 18 Mar 2015

การจัดรูปที่ดินในเมือง

(Urban Land Readjustment)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 1 กฎหมายการจัดรูปที่ดินฯ 

หมวดที่ 2 การคัดเลือกและปัจจัยในการวิเคราะห์พื้นที่สำหรับจัดทำโคงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดที่ 3 ข้อมูลพื้นที่แปลงว่างของการเคหะแห่งชาติ

หมวดที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดที่ 6 คู่มือการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Technical Staff)

หมวดที่ 7 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ

หมวดที่ 8 แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน (พร้อมตัวอย่าง)

หมวดที่ 9 วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

 องค์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดิน

CoP1: เทคนิคการร่างขอบเขตพื้นที่โครงการและจัดกลุ่มแปลงที่ดิน

CoP2: เทคนิคการเขียนแผนบริหารจัดการโครงการ 

 CoP  : การจัดรูปที่ดิน

รายงานสรุปภาพรวม CoP

 

 

 

 

Visitors 783 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา