Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานการตรวจพื้นที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
2 คู่มือการบูรณาการการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี บส.ตภ.คตก. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ เช่าเช่าซื้อ เกิน 3 งวด ฝ่าย สน. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
4 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
5 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
6 บป. ชุดความรู้ ความเข้าใจงบการเงิน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี ฝ่าย บช. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
8 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ฝ่าย นว. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
9 คู่มือการจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง1.5ok แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
10 คู่มือปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย ฝ่าย พม. ชช.2 แนะนำ Hot icon-word superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา