Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานการตรวจพื้นที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
2 รายงานผลผลิตของการจัดการความรู้ ปี 2564 แนะนำ Hot superadmin
3 การบูรณาการการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่าย บส. ตภ. และ คตก. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
4 คู่มือการบูรณาการการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
5 คู่มือKM การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ เช่าเช่าซื้อ เกิน 3 งวด ฝ่าย สน. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
6 รายงานผลผลิตการจัดความรู้ เรื่องการบริหารหนี้ค้างชำระ เช่า เช่าซื้อ เกิน 3 งวด แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
7 การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการของ กคช. แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
8 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
9 ชุดความรู้ ความเข้าใจงบการเงิน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
10 เล่มรายงาน ชุดความรู้ ความเข้าใจงบการเงิน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา