Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Soil Boring Test ฝ่ายสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ และทดสอบวัสดุ แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
2 การสืบค้น ตรวจสอบ และติดตามการบริหารสัญญา (ระยะที่ 1 เรื่องสืบค้นสัญญางานก่อสร้าง) ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
3 KM การจัดการความรู้ในกระบวนงานซ่อมห้องรั่วซึมSS แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
4 กคช. จัดอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโครงการงานก่อสร้าง" icon-pdf superadmin
5 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำโครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านพลัง icon-pdf superadmin
6 การสำรวจภูมิประเทศและการหาหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดและค่าระดับอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ กรณีที่จำเป็นต้องใช้ค่าระดับมาตรฐานของน้ำทะเลปานกลาง(รทก.) เป็นค่าร icon-word superadmin
7 เทคนิคและประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในงานเจาะสำรวจชั้นดิน icon-word superadmin
8 การจัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการของการเคหะแห่งชาติ icon-word superadmin
9 ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ไตรมาสที่1 ปี 2560 icon-pdf superadmin
10 ผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา