Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 รายงานข้อมูลผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
2 กระบวนการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
3 โครงการปรับปรุงกระบวนงานประจำปี 2563 การเคหะแห่งชาติ โดย ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1-3 แนะนำ Hot icon-pdf superadmin
4 การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านแนวราบ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ icon-pdf superadmin
5 Knowledge Management (KM) Show and Share 2561 กลุ่ม Renovate ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน icon-pdf superadmin
6 ตัวอย่างที่ 2 icon-pdf superadmin
7 ตัวอย่างที่ 1 icon-pdf superadmin
8 ขั้นตอนการทำบันทึก และการเขียน TOR icon-word superadmin
9 การขออนุมัติใช้พื้นที่จัดประโยชน์ สช. (กายภาพ) icon-word superadmin
10 วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา