Test

ความเป็นมา

ศูนย์กลางองค์ความรู้

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากความง่ายและ ความสะดวกสบายในการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้ และบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต อีกทั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผู้ค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความทั่วไป (Plain Text) ไฟล์ข้อมูลชนิดวิดีโอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ข้อมูลชนิดวิดีโอนั้น ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ค้นหาสามารถรับรู้ได้ทั้งภาพและสียงอย่างชัดเจน ซึ่งหากมีการนำเสนอที่ดี น่าสนใจ และข้อมูลมีประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ การบริหารจัดการคลังวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงาน ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้แก่เครือข่ายสาธารณะ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ให้บุคลากรในองค์กรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำ

โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

(NHA Knowledge Center)

ประกอบด้วย การจัดทำองค์ความรู้ต่างๆ ในรูปวิดีโอ การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำบทความสำคัญๆ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Visitors 2388 views
Rates

Average3.33Score

Comment

1 Comment
 • superadmin
  สวัสดีครับ
  Reply 5 ปี ที่แล้ว

RELATED DEPARTMENT

 • Banner ส่วนท้าย 1
 • Banner ส่วนท้าย 2
 • Banner ส่วนท้าย 3
 • Banner ส่วนท้าย 4
 • Banner ส่วนท้าย 5
 • Banner ส่วนท้าย 6
 • Banner ส่วนท้าย 7
 • Banner ส่วนท้าย 8
 • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 • ป้ายโฆษณา