Test
 • เพื่อเป็น “ศูนย์กลาง” ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย ของสื่อต่างๆ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน วีดีโอการประชุม หนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล คองค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณะ รวมทั้งบุคลากรภายในและภายนอก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้
 • รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาสังคมอาเซียน (ASEAN Community)
 • เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาพ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเป็น “ศูนย์กลาง” ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาสังคมอาเซียน (ASEAN Community)
 • เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเคหะแห่งชาติในการให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
Visitors 2410 views
Rates

Average3.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

 • Banner ส่วนท้าย 1
 • Banner ส่วนท้าย 2
 • Banner ส่วนท้าย 3
 • Banner ส่วนท้าย 4
 • Banner ส่วนท้าย 5
 • Banner ส่วนท้าย 6
 • Banner ส่วนท้าย 7
 • Banner ส่วนท้าย 8
 • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 • ป้ายโฆษณา