Test

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Output เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

Outcome เพื่อลดจำนวนร้อยละของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุภายในที่อยู่อาศัย

Impact ดึงดูดผู้อยู่อาศัยในการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะมากขึ้นและผู้อยู่อาศัยเดิมได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Visitors 331 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา