Test

ประโยชน์ที่จะได้รับ

output กระบวนการดำเนินการและการจัดตั้งทีมปฎิบัติการพร้อมคู่มืองานซ่อมเร่งด่วน NHA FAST การพัฒนาระบบแจ้งซ่อม Customer Caring

outcome สามารถได้รับข้อมูลร้อง/ขอร้องเรียนและทีม NHA Fast สามารถฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และซ่อมแซมปรับลปรุงได้ทันทีใน 72 ชั่วโมง

impact สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยรวมทั้งในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสามารถส่งเสริมการขายบ้านให้กับองค์กร

Visitors 376 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา