Test

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สมาชิกผู้อยู่อาศัย

 1. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือจากนิติ บุคคลและการเคหะแห่งชาติ
  2. สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก
  3. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของโครงการที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย
  4. ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัทบริหาร/งานนิติบุคคล

 1. เพิ่มเครื่องมือช่องทางในการสื่อสารกับ ผู้พักอาศัยในโครงการ
  2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาด้านการสื่อสารกับลูกบ้าน
  3. สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ช่วยลดต้นทุนในการสื่อสารสิ่งพิมพ์
  5. สร้างโอกาสในการขยายงานบริการ ต่าง ๆ บนระบบดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น
 2. การเคหะแห่งชาติ
 3. 1. สนับสนุนการดาเนินตามนโยบาย NHK NHK ในการสร้างสังคมและชุมชนที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและลดปัญหาด้านขาวลวง (fake fake news )
  3. มีข้อมูลสาหรับการประเมินและกาหนดนโยบายในการดูแลและบริหารจัดการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับการเคหะแห่งชาติ
Visitors 368 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

 • Banner ส่วนท้าย 1
 • Banner ส่วนท้าย 2
 • Banner ส่วนท้าย 3
 • Banner ส่วนท้าย 4
 • Banner ส่วนท้าย 5
 • Banner ส่วนท้าย 6
 • Banner ส่วนท้าย 7
 • Banner ส่วนท้าย 8
 • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 • ป้ายโฆษณา