Test

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และปริมาณขยะเปียกที่ทำให้เกิดกลิ่นและสัตว์ต่างๆ แมลงรบกวน

ลดการทิ้งขยะจากครัวเรือนในที่สาธารณะ

มีแนวทางร่วมกันในการจัดการขยะแต่ละประเภท

ทุกครัวเรือนสามารถนำขยะที่คัดแยกไปขายหรือแลกกับสิ่งของกับธนาคารขยะรีไซเคิล

Visitors 280 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา