Test

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถคัดแยกขยะอินทรีย์มาทำประโยชน์

3.เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะอินทรีย์

4.ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Visitors 395 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา