Test

โครงการวิจัยนำร่อง การพัฒนาปัญญาองค์การด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เชิงธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการความรู้คู่คุณธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Author superadmin
Published superadmin 17 Nov 2021
Visitors 284 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา