Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 AAR 2566 DT กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แนะนำ icon-pdf superadmin
2 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2566 - 2567 แนะนำ icon-pdf superadmin
3 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ แนะนำ icon-pdf superadmin
4 กระบวนการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการในการกำกับดูลกิจการที่ดี แนะนำ icon-pdf superadmin
5 กระบวนการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนะนำ icon-pdf superadmin
6 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ นโยบายบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ แนะนำ icon-pdf superadmin
7 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ (แยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์) แนะนำ icon-pdf superadmin
8 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ (ต่อต้านการทุจริตและรับสินบน2) แนะนำ icon-pdf superadmin
9 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ (ต่อต้านการทุจริตและรับสินบน) แนะนำ icon-pdf superadmin
10 การประเมินและปรับปรุงเพื่อบันทึกความรู้ (คู่ค้าและผู็ส่งมอบ) แนะนำ icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา