Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 งานซ่อมแซมอาคารคงเหลือ แนะนำ icon-pdf researchnha@gmail.com
2 ระบบแจ้งเตือน (Notification System) ในการดำเนินการบริหารงานก่อสร้าง แนะนำ icon-pdf researchnha@gmail.com
3 การแก้ไขปัญหาภาคสนามงานสำรวจด้วยการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม แนะนำ icon-pdf superadmin
4 คู่มือปฏิบัติงานการซ่อมโครงสร้าง แนะนำ icon-pdf superadmin
5 การแก้ไขปัญหาภาคสนามงานสำรวจด้วยการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม แนะนำ icon-pdf superadmin
6 1. การเรียนรู้งานซ่อมห้องรั่วซึม (กระบวนการที่ 3) 2. การเรียนรู้งานซ่อมโครงสร้างภายในโครงการเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 (กระบวนการที่ 2) แนะนำ icon-pdf superadmin
7 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Soil Boring Test ฝ่ายสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ และทดสอบวัสดุ แนะนำ icon-pdf superadmin
8 การสืบค้น ตรวจสอบ และติดตามการบริหารสัญญา (ระยะที่ 1 เรื่องสืบค้นสัญญางานก่อสร้าง) ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง แนะนำ icon-pdf superadmin
9 KM การจัดการความรู้ในกระบวนงานซ่อมห้องรั่วซึมSS แนะนำ icon-pdf superadmin
10 กคช. จัดอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโครงการงานก่อสร้าง" icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา