Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 กระบวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูลกิจการที่ดี แนะนำ icon-pdf superadmin
2 ปรับปรุงกระบวนการขอจำหน่ายทรัพ์สินและลูกหนี้ออกจากบัญชี แนะนำ icon-pdf superadmin
3 การพัฒนากระบวนงานประจำปี 2566 กระบวนการตรวจรับงานจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แนะนำ icon-pdf superadmin
4 พัฒนาพิจารณาโครงการ แนะนำ icon-pdf superadmin
5 PI ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2566 แนะนำ icon-pdf superadmin
6 คู่มือการบูรณาการการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี บส.ตภ.คตก. แนะนำ icon-pdf superadmin
7 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แนะนำ icon-pdf superadmin
8 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนะนำ icon-pdf superadmin
9 คู่มือการจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง1.5ok แนะนำ icon-pdf superadmin
10 การบูรณาการการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่าย บส., ตภ. และ คตก. แนะนำ icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา