Test
NO ARTICLE TITILE AUTHOR
1 AAR 2566 DT กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แนะนำ icon-pdf superadmin
2 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2566 - 2567 แนะนำ icon-pdf superadmin
3 AAR 2566 DT การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนะนำ icon-pdf superadmin
4 AAR 2566 DT การบริหารจัดการการใช้ทรัพยาการอย่างเหมาะสม แนะนำ icon-pdf superadmin
5 AAR 2566 DT การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ แนะนำ icon-pdf superadmin
6 AAR 2566 DT การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ แนะนำ icon-pdf superadmin
7 AAR 2566 DT การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น แนะนำ icon-pdf superadmin
8 AAR 2566 DT การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำ icon-pdf superadmin
9 AAR 2566 DT การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย แนะนำ icon-pdf superadmin
10 AAR 2566 DT การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย แนะนำ icon-pdf superadmin

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา